August 6, 2020
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
June 30, 2020
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
June 27, 2020
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี
July 4, 2019
พิธีลงนามสัญญา การซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก ระหว่างบริษัทเทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด