SUSTAINABLE FUTURE

with Sustainable Energy

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทผู้ประกอบการด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานแปรรูปจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการ pyrolysis กระบวนการที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันคุณภาพดี เพื่อการแปรรูปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบจากขยะพลาสติก (Pyrolysis Oil) เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้เซ็นสัญญากับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน
นอกเหนือความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายพลังงานจากการแปรรูปขยะพลาสติกที่มีส่วนในการควบคุมปริมาณขยะพลาสติกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนองค์ความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดองค์กรทั้งในด้านการบริการ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อการสร้างองค์กรที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป
Vision
Mission
2557
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปน้ำมันดิบจากขยะพลาสติก โดยมีกำลังการผลิตในช่วงต้นอยู่ที่ 5 ตัน
2561
เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ทำการขยายฐานการผลิตไปที่จังหวัด ปราจีนบุรี โดยโรงงานผลิตแห่งใหม่มีเนื้อที่กว่า 16 ไร่
2561
เริ่มเซ็นต์สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากขยะพลาสติกฉบับแรก กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เมื่อ 16 มีนาคม 2561
2562
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตด้วยการเพิ่มเตาหลอมจำนวน 20 ตัน ประกอบด้วยเตาหลอมเครื่องขนาด 10 ตัน 2 เครื่อง
Look beyond
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มุ่งหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ถึง 500,000 ลิตร ต่อ เดือน พร้อมต่อยอดธุรกิจด้วยการนำผลผลิตน้ำมันดิบที่ได้ไปใช้เป็นพลังานทดแทนและแปรรูป ขยายรูปแบบการจำหน่ายน้ำมันประเภทอื่นๆให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด
เลขนิติบุคคล 0205557036995
ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน 28/10/2557
ทุนจดทะเบียน(บาท) 300,000,000
หมวดธุรกิจ 382100 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : 166/31 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
สาขาที่ 00001 : 248 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

PRODUCT & SERVICE

The best selected raw materials for all customers


TECHNOLOGY & FACILITIES


เครื่องจักรและนวัตกรรมที่ทันสมัย โรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้อง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะด้านในการทำงานมาเป็นอย่างดี เหล่านี้คือส่วนองค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรของเรา

Waste management
ระบบ double check ระบบที่เกิดขึ้นเพื่อการตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบพร้อมตรวจสอบสิ่งเจือปน และคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากวัตถุดิบพลาสติกที่บริษัทได้รับ ก่อนนำเข้ากระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าน้ำมันดิบที่ได้จะมีคุณภาพและไร้ซึ่งวัตถุเจือปนใดๆ


Pyrolysis process
ที่ บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด เราแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นพลังงานทดแทนด้วยเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติกและชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนในสภาพที่ปราศจากออกซิเจน โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันได้สูงถึง 3,000 ลิตร ต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

TECHNOLOGY & FACILITIES


เครื่องจักรและนวัตกรรมที่ทันสมัย โรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้อง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะด้านในการทำงานมาเป็นอย่างดี เหล่านี้คือส่วนองค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรของเรา

Waste management
ระบบ double check ระบบที่เกิดขึ้นเพื่อการตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบพร้อมตรวจสอบสิ่งเจือปน และคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากวัตถุดิบพลาสติกที่บริษัทได้รับ ก่อนนำเข้ากระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าน้ำมันดิบที่ได้จะมีคุณภาพและไร้ซึ่งวัตถุเจือปนใดๆ


Pyrolysis process
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด เราแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นพลังงานทดแทนด้วยเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติกและชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนในสภาพที่ปราศจากออกซิเจน โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันได้สูงถึง 3,000 ลิตร ต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

Quality control & Safety management

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมอุณหภูมิ และค่าต่างๆที่มีความเข้มงวด ใส่ใจรัดกุมในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการขนส่ง


Environment focus

ด้วยธุรกิจหลักของ บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด นั้นมีส่วนเกี่ยวเนื่องต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาวิทยาการด้านการจัดสรรและแปรรูปพลังงานจากพลาสติกให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยในปัจจุบันนอกเหนือจากการแปรรูปน้ำมันดิบจากขยะพลาสติกแล้ว บริษัทยังได้มีการบริหารจัดการกากขี้เถ้า ซึ่งได้จากการผลิตนำมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ทั้งยังมีการดำเนินการในการกำจัดกากของเสียและการควบคุมมลพิษโดยรอบโรงงานอย่างรัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพให้แก่สิ่งแวดตลอดจนชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนNEWS & CSR


สิงหาคม 6, 2020
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
วันที […]
มิถุนายน 30, 2020
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
บริษั […]
มิถุนายน 27, 2020
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี
บริษั […]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม