บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

June 30, 2020
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี
June 27, 2020
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
August 6, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด จัดกิจกรรมให้ประชาชนในท้องถิ่นตำบลคู้ยายหมีให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้ประชาชนในท้องถิ่นตำบลคู้ยายหมี โดยการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นเก็บรวบรวมถุงพลาสติกที่เหลือใช้หรือใช้แล้ว ให้สามารถนำถุงพลาสติกมาแลกกับไข่ไก่และผ้าปิดปาก เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ( COVID – 19 ) นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในช่วงโรคระบาด ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ( COVID – 19 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี และมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนกลุ่มอาสาพัฒนาท้องถิ่นตำบลคู้ยายหมี